Ga naar de inhoud

Privacy verklaring

Overig


Praktijk Oefentherapie Mensendieck J.A.Jansen-van Hoften
Van der Kunstraat 4
4251 LN Werkendam
0183-678470
j.jansen_vanhoften@outlook.com
Om uw behandeling goed uit te kunnen voeren, houdt de oefentherapeut een dossier van u bij.
In dit dossier staan de voor de behandeling belangrijke medische en persoonlijke gegevens.
Registratie van deze gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Naast de Algemene Verordening Gegevensbescherming is er een privacyreglement van toepassing:
Rechtsgronden voor de gegevensverwerking
Binnen de praktijk worden gegevens van patiënten verzameld uitsluitend voor de volgende doeleinden:
- Ondersteunen en in stand houden van een goede (para)medische zorg en hulpverlening;
- Voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waar onder kwaliteitsbewaking van de zorg;
- Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
- Financiële afhandeling van de geboden zorg met de patiënt dan wel diens zorgverzekeraar waaronder het aanmaken, registreren en bewerken van gespecificeerde declaraties.
De rechtsgrond voor verwerking van deze gegevens is de Wgbo.
De gegevens die worden verwerkt zijn:
NAW -gegevens, geboortedatum, e-mail adres, BSN, zorgverzekeringsgegevens, behandelgegevens, gegevens over gezondheid.
Conform de Wbgo moeten patiëntengegevens 15 jaar bewaard worden.
Rechten van de betrokkene
De AVG geeft u een aantal rechten waardoor u controle kunt uitoefenen op het gebruik van uw persoonsgegevens door diegene die binnen de praktijk uw persoonsgegevens verwerkt.
Recht op inzage, rectificatie , gegevens verwijdering of overdraagbaarheid van gegevens(dataportibiliteit)
U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het gebruik daarvan. Door middel van een schriftelijke aanvraag of per e-mail, kunt u de oefentherapeut vragen om een overzicht van de gegevens te geven. Nadat u inzage hebt gekregen, kunt u de oefentherapeut verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of op uw verzoek verstrekt te worden in een vorm die het makkelijk maakt om deze gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Dit recht is van toepassing op een deel van de gegevens in medische dossiers; de persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt en de gegevens die u indirect heeft verstrekt door het gebruik van meetinstrumenten, vragenlijsten of die voortkomen uit observatie. Het recht op dataportibiliteit geldt niet voor gegevens zoals bijvoorbeeld conclusies, diagnoses, vermoedens en behandelplannen.
Het recht op rectificatie of verwijdering kan als de gegevens die gebruikt worden door de verantwoordelijke feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking. Er moet binnen vier weken gereageerd zijn op uw verzoek. De verantwoordelijke moet de wijzigingen binnen 3 maanden uitvoeren en zo snel mogelijk doorgeven.
Voor het uitoefenen van de genoemde rechten moet u zich schriftelijk of per e-mail wenden tot de praktijkeigenaar J.A.Jansen-van Hoften.
Als u een verzoek doet om inzage  in of correctie van uw persoonsgegevens, moet u aantonen dat u inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien of corrigeren. Het is immers niet de bedoeling dat anderen uw gegevens inzien of dat u de gegevens van anderen kunt corrigeren. Zorg er dus voor dat u in de brief of e-mail uw volledige naam en voorletters vermeldt, uw geboortedatum en uw volledige adres. De verantwoordelijke kan u ook vragen een kopie bij te voegen van uw rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs.
Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici.
Voor meer informatie zie klachtenregeling.

© Mensendieck-praktijk J.A.Jansen-van Hoften
Terug naar de inhoud