Ga naar de inhoud

Betalingsvoorwaarden

Overig

                         
    J.A.Jansen-van Hoften
Oefentherapeut Mensendieck
     Van der Kunstraat 4
    4251 LN Werkendam
           0183-678470
j.jansen_vanhoften@outlook.com           

BETALINGSVOORWAARDEN             
Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut
Cesar/Mensendieck of haar/zijn waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:


1. De patiënt/cliënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere
behandeling oefentherapie Cesar/Mensendieck.
2. Wanneer de patiënt/cliënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of een afspraak
afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut
Cesar/Mensendieck het recht een no show bedrag bij de patiënt/cliënt in rekening te
brengen. Dit no showbedrag bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient
door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De zorgverzekering vergoedt dit niet.
Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan
voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur te zijn geschied.
3. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan de
oefentherapeut Cesar/Mensendieck bij wie de patiënt/cliënt onder behandeling
is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Ingeval de patiënt/cliënt in verzuim is met de volledige betaling van de door de
oefentherapeut Cesar/Mensendieck gefactureerde bedragen is de patiënt/cliënt aan
de oefentherapeut Cesar/Mensendieck de eventuele buitengerechtelijke kosten
verschuldigd, zoals hieronder vermeld.
5. Voor zover de schuldenaar consument is en dus niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf, maakt de oefentherapeut Cesar/Mensendieck aanspraak  op
een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de
buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform
het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het
openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog wordt voldaan
na aanmaning binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag liggende na de dag van
aanmaning door oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Voor zover de schuldenaar wel
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan maakt de oefentherapeut
Cesar/Mensendieck (in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en
het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) aanspraak op een
vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu en
alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15 % van de totaal
openstaande hoofdsom met een minimum van € 40,- Voor iedere gedeeltelijke of
volledig onbetaalde factuur.

6. Indien de patiënt/cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet
de patiënt/cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur doen, zulks door
een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan
de declaratie tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen
van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.
7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van
hetgeen de patiënt/cliënt aan de oefentherapeut Cesar/Mensendieck verschuldigd is,
de administratieve gegevens van de oefentherapie Cesar/Mensendieck van
beslissende aard.8. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt/cliënt en
oefentherapeut Cesar/Mensendieck, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,
is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente
rechter.

   

© Mensendieck-praktijk J.A.Jansen-van Hoften
Terug naar de inhoud